Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Sintregister

Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden vermeld die van kracht zijn op alle diensten en de website die worden aangeboden door Sintregister.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op vrijdag 10 augustus 2018.

Definities

 • 1.1 Aanbieder: Sintregister gevestigd te Rijksweg Zuid 117 in Geleen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder registratienummer 57600368;
 • 1.2 Gebruiker: diegene die gebruikt maakt van de website en/of diensten van Aanbieder;
 • 1.3 Website: de website van Aanbieder -- https://www.sintregister.nl/;
 • 1.4 Diensten: de diensten die door Aanbieder worden aangeboden op Website;

Gebruik van website en/of diensten

 • 2.1 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade bij Gebruiker die voortkomt uit het (onjuist) gebruik van de Website en/of Diensten of voortkomt uit een storing, systeemfout of anderzijds;
 • 2.2 Gebruiker kan gebruik maken van Website en Diensten wanneer er een geldige licentie is aangeschaft;
 • 2.3 Gegevens van Gebruiker zullen -niet- worden gedeeld met derden;
 • 2.4 Bij het onjuist gebruik / misbruik van de Website en/of Diensten van Aanbieder zal de toegang tot de Website en/of Diensten voor Gebruiker worden geblokkeerd;
 • 2.5 Bij het onjuist gebruik / misbruik van de Website en/of Diensten van Aanbieder welke in strijd zijn met de Nederlande Wet zal melding worden gemaakt bij de politie;
 • 2.6 Het is door Gebruiker niet toegestaan om meer dan 1 account te hebben om gebruik te maken van Website en/of Diensten van Aanbieder;
 • 2.7 Alle gegevens worden gecodeerd opgeslagen in onze beveiligde database en worden niet gedeeld met andere partijen. Deze gegevens zijn wél door ons in te zien wanneer de Gebruiker bijvoorbeeld assistentie nodig heeft. Wanneer er assistentie nodig is zal er door Aanbieder eerst om toestemming worden gevraagd om inzage in het account van Gebruiker te mogen;
 • 2.8 Aanbieder mag Gebruiker e-mails sturen aan het door Gebruiker opgegeven e-mail adres met informatie, aanbiedingen of anderzijds;

Licentie en betalingen

 • 3.1 Gebruiker dient een geldige licentie te hebben afgenomen voor het gebruik van de Website en/of Diensten van Aanbieder;
 • Een licentie is enkel aan te schaffen per jaar (12 maanden) welke in gaat op het moment dat de betaling is ontvangen;
 • 3.2 Het aanschaffen van een licentie kan niet ongedaan worden gemaakt, ook is er -geen- herroepingsrecht van toepassing voor Gebruiker;
 • 3.3 Wanneer een licentie van Gebruiker door Aanbieder vroegtijdig wordt beëndigd wordt er -geen- restant van de periode van de licentie vergoed door Aanbieder aan Gebruiker;
 • 3.4 Gebruiker behoudt zich het recht om licenties vroegtijdig te beëndigen bij bijvoorbeeld beëndiging van diensten;
 • 3.5 Aanbieder behoudt zich het recht om het tarief van een licentie aan te passen zonder Gebruiker daarover te hoeven informeren;
 • 3.6 Een licentie is een jaar (12 maanden) geldig en wordt niet automatisch verlengd;
 • 3.7 Wanneer een licentie is verlopen wordt de toegang voor Gebruiker tot Website en Diensten van Aanbieder automatisch ontnomen. Deze toegang is weer verleend zodra de licentie is verlengd. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie uit de gegevens van Gebruiker (als facturen, klantbestand et cetera) na verloop van de licentie;
 • 3.8 Een licentie kan alleen online via Website van Aanbieder worden aangeschaft en worden voldaan via IDEAL. Achteraf betalen of op factuur betalen is niet mogelijk;
 • 3.9 Gebruiker heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van IDEAL. Wanneer er een betaling aan Gebruiker is verricht zal Aanbieder deze binnen 3 (drie) werkdagen uitbetalen op het rekeningnummer welke door Gebruiker is opgegeven. Bij missende informatie vervalt de termijn van 3 (drie) werkdagen. Per IDEAL-transactie rekenen wij voor licenties die zijn afgenomen na 09 november 2018 een tarief van €0,45 - dit bedrag zijn de transactiekosten welke wij doorbelasten vanuit de externe betaalmaatschappij;
 • 3.10 Een licentie is niet over te dragen aan een ander persoon dan Gebruiker;
 • 3.11 Het is door Gebruiker niet toegestaan om licenties (door) te verkopen/verhandelen/ruilen of anderzijds;

Slotbepalingen

 • 4.1 Op de Website en Diensten die worden aangeboden door Aanbieder geldt auteursrecht en mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, gekopieerd of anderzijds worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder;
 • 4.2 Bij gebruik van gepubliceerd of gecreëerd werk door Aanbieder welke zonder schriftelijke toestemming is gebruikt is Aanbieder genoodzaakt om 250,00 euro (tweehonderdvijftig euro) exclusief btw in rekening te brengen exclusief andere geleden schade die is voortgekomen uit het onrechtmatig gebruik van gepubliceerd of gecreëerd werk van Aanbieder;
 • 5.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank voor de vestigingsplaats van Aanbieder is bij uitsluiting bevoegd voor geschillen onder de Algemene Voorwaarden;
 • 5.2 Indien een of meerdere epalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan;
 • 5.3 Aanbieder behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarover de Gebruiker te informeren. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van deze Algemene Voorwaarden;
 • 5.4 Gebruiker gaat automatisch akkoord met wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden welke in de toekomst kunnen worden doorgevoerd;